อาคารสถานที่

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนวัดยางงาม

 (โหลดไฟล์ PDF) รายงานการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนวัดยางงาม (ประชาพัฒนา)

capture-20210317-115813-crop

 

 

capture-20210317-120119-crop

capture-20210317-120142-crop

capture-20210317-120251-crop

 

capture-20210317-120309-crop

 

capture-20210317-120320-crop