แผนผังโรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา)

0002

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

     สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียน มีลักษณะตั้งอยู่ติดแม่น้ำ มีประชากรประมาณ ๒,๑๔๙ คนบริเวณโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดยางงาม อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำสวน ทำนา ค้าขาย รับจ้างและรับราชการ สภาพเศรษฐกิจโดยร่วมค่อนข้างยากจน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ วันขึ้นปีใหม่ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันเข้าพรรษาและประเพณีวันสงกรานต์
     การคมนาคม
ในเขตบริการโรงเรียนวัดยางงาม (ประชาพัฒนา) มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ระหว่างหมู่บ้านตัดผ่านโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นในการเดินทางมีถนนสายเลี่ยงเมือง – พิษณุโลกตัดผ่าน
     สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลักประกอบด้วย ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับหมู่บ้าน ได้แก่ ฝรั่ง กล้วยน้ำว้า มะลิ ชะอม ผักชีจาน
     ด้านสาธารณสุข
ในเขตบริการของโรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) มีสถานริการทางด้านการแพทย์จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางม่วง 1 แห่ง